top of page

OTPADNE VODE / osnovne natuknice

Ovaj pojam obuhvaća sve vode koje su upotrebom promijenile svoj prvobitni sastav tj. svoje fizikalne, i/ili kemijske i/ili biološke karakteristike.

Otpadne vode su sve potencijalno onečišćene tehnološke, kućanske, oborinske i druge vode.

Nastaju upotrebom vode za određene namjene, pri čemu dolazi do promjena njenih osnovnih osobina, i to fizikalnih, i/ili kemijskih i/ili mikrobioloških.

One također sudjeluju u hidrološkom ciklusu, odnosno, voda se nakon upotrebe kanalizacijskim sistemom odvodi na tretman, to jest pročišćavanje i vraća u prirodni okoliš.


         U otpadne vode svrstavaju se:


         1. Kućanske otpadne vode - otpadne vode nastale upotrebom sanitarnih trošila vode u kućanstvu, hotelima, uredima, u objektima industrijskih pogona, odnosno u objektima svih namjena u kojima judi stalno ili povremeno borave i djeluju i to kao produkt zadovoljavanja ljudskih higijenskih i fizioloških potreba i higijenskog održavanja odjeće, objekata itd.


Kada govorimo o kućanskim vodama, na osnovu tereta zagađenja možemo razlikovati dvije vrste kućanskih otpadnih voda: i to sive otpadne vode - predstavljaju otpadne vode iz kupaonica, tuševa, praonica i bazena, itd. i ne sadrže mnogo krutih tvari, i crne otpadne vode - to su otpadne vode iz kuhinja i sanitarnih čvorova.


          2. Industrijske otpadne vode - nastale upotrebom vode u procesu rada i proizvodnje, u industrijskim i drugim proizvodnim pogonima, te u proizvodnim i uslužnim pogonima i obrtima.

Različiti tehnološki procesi u industrijama uvjetuju i različite sastave otpadnih voda, odnosno različite terete zagađenja, ali u principu industrijske otpadne vode su najčešće opterećene velikom produkcijskom količinom, zatim opterećene su sa mnogo različitih tereta zagađenja i opterećene su sa visokom koncentracijom opasnih i štetnih tvari.

Osnovna osobina ovih otpadnih voda je da se priroda ne može sama nositi sa ovakvim otpadnim vodama, odnosno fenomen samopročišćavanja koji se odvija u finalnom prirodnom recipijentu nije dostatan da se izbori sa velikim količinama ovakvih otpadnih voda i sa njihovom visokom opterećenošću opasnim i štetnim tvarima, tako da dolazi do dugoročnog zagađenja prirode sa nesagledivim negativnim posljedicama.


       3. Oborinske otpadne vode - nastale od oborina koje se više ili manje onečišćuju u doticaju s nižim slojevima atmosfere, površinama tla, krovovima i slično.

Ovdje posmatramo samo one oborinske vode koje su nastale kao posljedica otjecanja oborina preko površina koje su za svoje različite potrebe izgradili ili koriste ljudi, prema stupnju zagađenosti uvjetno možemo podijeliti na tri osnovne vrste:


       3.1. Krovne oborinske vode koje su relativno čiste, i onečišćenje ovih voda direktno ovisi o stupnju aerozagađenosti na konkretnoj mikrolokaciji. Ove otpadne vode su i najčišće oborinske otpadne vode.


       3.2. Oborinske otpadne vode prikupljene sa prometnica, parkinga, itd., i ove otpadne vode su najčešće onečišćene uljima, mastima i ostalim ugljikovodicima, te krutim tvarima. Ove otpadne vode su srednje zagađene oborinske otpadne vode.


       3.3. Oborinske otpadne vode prikupljene sa uređenih platoa u industriji i obrtima na kojima se odvija dio ili neka od faza proizvodnje, internog prometa i skladištenja sirovina i poluproizvoda, kao i oborinske vode prikupljene sa površina na kojima se odvija manipulacija opasnim materijama, i ove otpadne vode se uvjetno mogu okarakterisati i kao tehnološke oborinske otpadne vode. Ove otpadne vode spadaju u visoko onečišćene oborinske otpadne vode.


Ove tri grupe otpadnih voda uobičajeni su sastav komunalnih otpadnih voda, a njima se mogu prikljuĉiti i otpadne vode od pranja javnh prometnih površina i eventualno procjedne vode s odlagališta neopasnog otpada.


TRETMAN (PROČIŠĆAVANJE) OTPADNIH VODA


        Pročišćavanje (tretman) otpadnih voda je proces smanjenja onečišćenja (tereta zagađenja) do onih vrsta, količina ili koncentracija s kojima pročišćene otpadne vode (efluent) ispuštene u prijemnike postaju neopasne (u zadnje vrijeme se spominje termin - prihvatljivo opasne) za život i ljudsko zdravlje i ne uzrokuju neželjene promjene u okolišu.


Dakle, otpadne vode je prije ispuštanja u prijemnike uvijek neophodno pročistiti, kako bi se iz njih do određenog stupnja uklonile plivajuće, lebdeće i otopljene tvari, te koloidi, dakle različita onečišćenja (zagađenja) koja su prisutna u otpadnim vodama i bitno karakteriziraju njihova svojstva.


        Kod analize problema pročišćavanja otpadnih voda od važni su:

 

1) količina i svojstva otpadnih voda,

2) svojstva prijemnika,

3) uvjeti ispuštanja otpadnih voda,

4) procesi pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja mulja.

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

bottom of page