top of page

Coars Bubble Diffuser / Difuzor grubih mjehurića


CBD - Coarse Bubble Diffuser


Difuzer grubih mjehurića u obliku diska (Coarse Bubble Diffuser) Model KACD-100 veličine 100 mm u diametru sa priključkom od 19 mm i odgovarajućom membranom koja uz pomoć niskotlačnog kompresora koji proizvodi zrak niskog tlaka sa pritiskom od cca 0,15 bara, proizvodi grube mjehuriće koji nisu manji od 10 mm u diametru, koje onda ubacuje u otpadnu vodu, i time izazivajući turbulentno kretanje otpadne vode proizvodi miješanje i usitnjavanje organskog otpada u otpadnim vodama i takođe vrši aeraciju.


Primjenjuje se dakle, kod predtretmana otpadnih voda i to za miješanje i usitnjavanje i aeraciju - za proces započinjanja razdvajanja organskih i drugih materija na prostije spojeve.


Zahvaljujući CBD-u već u prvoj komori nekog biološkog uređaja / sistema započinju procesi aktivne oksidacije prispjelog organskog tereta zagađenja.


Osim toga zahvaljujući primjeni ove tehnologije sprečava se brzo natrpavanje prve - prihvatne komore kod bioloških uređaja / sistema za tretman otpadnih voda krutim i ostalim sedimentnim organskim otpadom i produžuju periodi obaveznog čišćenja biološkog uređaja.

bottom of page