top of page

 Legislativa -Tretman otpadnih voda / Legislation-wastewater treatment

Aktuelna zakonska regulativa - zakoni, pravilnici, propisi,

uredbe, odluke i sli?no iz oblasti tretmana otpadnih voda

* Ovo je zasigurno jedina stranica na kojoj je prikupljena kompletna legislativa - zbornik


Zakona, Pravilnika, Uredbi i drugih propisa iz zemalja regije koja je relevantna za tretman otpadnih voda. *


* Ovdje mo?ete sljede?i postavljene Link - ove, sve to prona?i, pro?itati i download - ati.

A) Legislativa u Evropskoj Uniji:

1. Najva?niji propisi i direktive Evropske Unije za - VODE

2. Direktiva Evropske Unije 91/271/EEC - integralni prijevod na BHS-jezike

3. Legislativa iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama Regije Zapadnog Balkana   

B) Legislativa u Bosni i Hercegovini:

1. E.N. Norme - Okolinski i sigurnosni propisi kod gradjenja,

2. Lista zakona-propisa releventnih za okoli? u BiH, 

 C) Legislativa u Federaciji Bosni i Hercegovini:

1. Zakon o zastiti okolisa ? (Sl.n. FBiH, broj 33/03),

2. Zakon o vodama ? (Sl.n. FBiH 70/06),

 3. Uredba o uslovima ispu?tanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme

javne kanalizacije - ( Sl.n.FBiH, broj 4/12),

4. Uredba o opasnim i ?tetnim materijama u vodama ? (30.05.2007.),

5. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama,    

6. Pravilnik o registrima postrojenja i zagadjivanjima ,

7. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoli? ,

8. Pravilnik o rokovima za podno?enje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i

postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o za?titi okoli?a,

9. Pravilnik o uslovima za podnosenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i

postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o za?titi okoli?a,

10. Skraceno uputstvo nacina i procedura za sticanje okolinske dozvole (Ze-do kanton / FBiH)

D) Legislativa u Republici Srpskoj:

1. Zakon o za?titi ?ivotne sredine (SL.gl. RS , broj 28/07),

2. Zakon o vodama ? (Sl.gl. RS, broj 50/06),

3. Pravilnik o uslovima za ispu?tanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju

? (Sl.gl. RS, broj 44/01),

4. Pravilnik o uslovima ispu?tanja otpadnih voda u povr?inske vode

? (Sl.gl. RS", broj 44/01)

5. Pravilnik o nacinu i metodama odredjivanja stepena zagadjenosti otpadnih voda

- (Sl.gl.RS 44/01)

6. Pravilnik o mjerama zastite, nacinu odredjivanja i odrzavanja zona i pojaseva sanitarne

za?tite - R.Srpska

 E) Legislativa u Br?ko Distriktu Bosne i Hercegovine:

1. Zakon o za?titi ?ivotne sredine (Sl. Glasnik DB, broj 24/04, 1/05),

2. Zakon o za?titi voda (Sl. Glasnik DB, broj 25/04, 1/05)

3. Zakon o za?titi prirode (Sl.Glasnik iz 2004.)

            Naravno na?a oprema u skladu je i sa zakonima, pravilnicima i propisima :

- Hrvatske, Srbije i Crne Gore   

 F) Legislativa u Republici Hrvatskoj:

1. Zakon o vodama - R.Hrvatska (NN 107/95,150/05)

2. Pravilnik o grani?nim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari u otpadnim vodama

- R.Hrvatska (NN 40/99)

 3. Zakon o za?titi okoli?a - R.Hrvatska (10.10.2007.)

G) Legislativa u Republici Srbiji:

1. Zakon o vodama-Sl.glasnik RS,br.30-2010, 93-2012 i 101-2016)

2. Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadjujucih materija u vode-Sl.glasnik RS,br.67-2011 i 48-2012 )

H) Legislativa u Republici Crnoj Gori:

1. Zakon o ?ivotnoj sredini - R.Crna Gora (Sl.l.12/96,55/00) 

2. Zakon o vodama - R.Crna Gora (Sl.l.16/95)   

3. Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni?kim uslovima za ispu?tanje otpadnih voda

u recipijent - (Sl.l. RCG 48/08)    

I) Legislativa u Republici Makedoniji:                                                                                    

1. Zakon za vodite - Republika Makedonija (Sl.v. 87/08)  

2. Zakon za ?ivotnata sredina - Republika Makedonija (Sl.v. 53/05)        

3. Uredba za klasifikacija na vodite - Republika Makedonija (Sl.v. 18/99)

- Ovdje mo?ete pogledati kompletnu zakonsku regulativu iz ove oblasti i

jo? toga

Kontakt-forma

Početna

Na vrh

Kontakt-info

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button

bottom of page