AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovla┼íteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

 Legislativa -Tretman otpadnih voda / Legislation-wastewater treatment

   

      Aktuelna zakonska regulativa - zakoni, pravilnici, propisi,    

      uredbe, odluke i sli?no iz oblasti tretmana otpadnih voda

 

*  Ovo je zasigurno jedina stranica na kojoj je prikupljena kompletna legislativa - zbornik

     Zakona, Pravilnika, Uredbi i drugih propisa iz zemalja regije koja je relevantna za tretman otpadnih voda.  *

*  Ovdje mo?ete sljede?i postavljene Link - ove, sve to prona?i, pro?itati i download - ati.

                                                                           

 

 

  A) Legislativa u Evropskoj Uniji:

 

    1.   Najva?niji propisi i direktive Evropske Unije za - VODE

    2.   Direktiva Evropske Unije 91/271/EEC - integralni prijevod na BHS-jezike

    3.   Legislativa iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama Regije Zapadnog Balkana         

                   

        

 

  B)  Legislativa u Bosni i Hercegovini:

 

     1.      E.N. Norme - Okolinski i sigurnosni propisi kod gradjenja,
 
   2.      Lista zakona-propisa releventnih za okoli? u BiH    

     C) Legislativa u Federaciji Bosni i Hercegovini:

 

  1.    Zakon o zastiti okolisa ? (Sl.n. FBiH, broj 33/03),

  2.    Zakon o vodama ? (Sl.n. FBiH  70/06),

  3.    Uredba o uslovima ispu?tanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme

                    javne kanalizacije - ( Sl.n.FBiH, broj 4/12),

   4.    Uredba o opasnim i ?tetnim materijama u vodama ? (30.05.2007.),

   5.    Pravilnik o kategorijama otpada sa listama,    

  6.   Pravilnik o registrima postrojenja i zagadjivanjima ,

  7.    Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoli? ,

  8.    Pravilnik o rokovima za podno?enje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i

                   postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o za?titi okoli?a,

9.   Pravilnik o uslovima za podnosenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i

                   postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o za?titi okoli?a,

10.   Skraceno uputstvo nacina i procedura za sticanje okolinske dozvole (Ze-do kanton / FBiH)

 

  

      D) Legislativa u Republici Srpskoj:

 

  1.     Zakon o za?titi ?ivotne sredine (SL.gl. RS , broj 28/07),

  2.     Zakon o vodama ? (Sl.gl. RS, broj 50/06),

  3.     Pravilnik o uslovima za ispu?tanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju

                       ? (Sl.gl. RS, broj 44/01),

  4.     Pravilnik o uslovima ispu?tanja otpadnih voda u povr?inske vode

                      ? (Sl.gl. RS", broj 44/01)

  5.     Pravilnik o nacinu i metodama odredjivanja stepena zagadjenosti otpadnih voda

                     - (Sl.gl.RS 44/01)

  6.     Pravilnik o mjerama zastite, nacinu odredjivanja i odrzavanja zona i pojaseva sanitarne

                   za?tite - R.Srpska

                                         

 

  E) Legislativa u Br?ko Distriktu Bosne i Hercegovine:

 

  1.     Zakon o za?titi ?ivotne sredine (Sl. Glasnik DB, broj  24/04, 1/05),

  2.     Zakon o za?titi voda (Sl. Glasnik DB, broj 25/04, 1/05)

 

 3.     Zakon o za?titi prirode (Sl.Glasnik iz 2004.)

 

 

             Naravno na?a oprema u skladu je i sa zakonima, pravilnicima i  propisima :

            - Hrvatske, Srbije i Crne Gore   

                                                                                                                                                                                                                               

                                                        

     F)  Legislativa u Republici Hrvatskoj:

 

    1.     Zakon o vodama - R.Hrvatska (NN 107/95,150/05)

   2.     Pravilnik o grani?nim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari u otpadnim vodama

                     - R.Hrvatska (NN 40/99)

   3.     Zakon o za?titi okoli?a - R.Hrvatska (10.10.2007.)

 

      

                                                                          

 G)  Legislativa u Republici Srbiji:

 

    1.     Zakon o vodama-Sl.glasnik RS,br.30-2010, 93-2012 i 101-2016)    

   2.      Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadjujucih materija u vode-Sl.glasnik                            RS,br.67-2011 i 48-2012 )

 

               

 

 H)  Legislativa u Republici Crnoj Gori:

 

    1.     Zakon o ?ivotnoj sredini - R.Crna Gora (Sl.l.12/96,55/00)  

   2.     Zakon o vodama - R.Crna Gora (Sl.l.16/95)   

    3.     Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni?kim uslovima za ispu?tanje otpadnih voda

                      u recipijent - (Sl.l. RCG 48/08)                                    

    I)  Legislativa u Republici Makedoniji:                                                                                    

  1.    Zakon za vodite - Republika Makedonija (Sl.v. 87/08)                                                                                                                                                                         

  2.    Zakon za ?ivotnata sredina - Republika Makedonija (Sl.v. 53/05)                                                                                                                                              

   3.   Uredba za klasifikacija na vodite - Republika Makedonija (Sl.v. 18/99)

      - Ovdje mo?ete pogledati kompletnu zakonsku regulativu iz ove oblasti i jo? toga...    

 

 

                                                            

   Kontakt-forma          Po?etna            Na vrh             Kontakt-info