top of page

POLI 1 - BIOLOŠKI SISTEM - KONFIGURACIJA UREĐAJA NA BAZI AKTIVNOG MULJA  

POLI 1 - Uređaj za biološko pročišćavanje s aktivnim muljem i potpunom

oksidacijom baziran na aerobnom procesu razgradnje otpadnih

tvari djelovanjem aerobnih bakterija                              

Sistem (konfiguracija) - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja za objekte različitih namjena


- bazni kapacitet: 50 – 200 E.S. (korisnika)

Uređaj za biološko pročišćavanje s aktivnim muljem i potpunom oksidacijom POLI1, izrađen je


od polietilena, a sastoji se od dva modula:


- Modul za oksidaciju u kojem se uz konstantni dovod zraka pomoću vanjskog kompresora

pospješuje areacija otpadnih voda.


- Modul za taloženje /sedimentaciju je posuda konusnog oblika u kojoj je smješten Air–Lift sistem

od PVC cijevi, opremljen ventilom za regulaciju s kojim

omogućava povratak mulja u modul oksidacije.


U sklopu uređaja je i električna komandna ploča opremljena sa zidnim ormarićem od PVC-a. Kao dodatna

oprema, moguća je ugradnja: - rešetke za odstranjivanje krutih tvari - ugradnja separatora masti i ulja te

provedba određenog tipa dezinfekcije ovisno o vrsti recipijenta .


Za pogon uređaja potrebna je električna energija snage od 1,1 do 3 Kw ovisno o kapacitetu uređaja.

Uređaj kapaciteta za 50 E.S , možemo priključiti i na 220 V, dok je za uređaj većeg kapaciteta neophodan

priključak na 380 V.


Namjena – Koristi se za tretman i pročišćavanje sanitarnih (civilnih, komunalnih, fekalnih) otpadnih voda

i tehnoloških otpadnih voda :


- za sve veće stambene objekte, veće poslovne objekte, objekte u turizmu kao i hoteli,

moteli, kampovi, manja naselja itd.,


- za uslužne i proizvodne pogone u prehrambenoj i drugim industrijama gdje su dnevni

protoci otpadnih voda u srednjimvrijednostima, itd.


Svrha mu je pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda do dozvoljenog stepena

(drugi stepen pročišćavanja) za upuštanje tako dobivenog efluenta u prirodni recipijent

kao što su to površinske vode, tlo, itd.POLI 1 - Tipovi uređaja ovisno o kapacitetu

COMPACT - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja - Tipovi:

   * Sistem je konfiguriran paralelnim spajanjem manjih sistema

Konfiguracija biološkog uređaja POLI 1 je usklađen sa zahtjevima normi BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i


BAS EN 12566-1/A1:2005(EN 12566-1:2000/A1:2003), kao i sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002),


BAS EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ) i BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT).


Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.


ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.


Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

CRTEŽI I SHEMATSKI PRIKAZI UGRADNJE 

- Osnove - princip funkcioniranja metoda biološkog pročišćavanja otpadnih voda na bazi aktivnog mulja


djelovanjem aerobnih bakterija:

KATALOG ISEA POLI 1 E.S. 50 - E.S. 200

Kontakt-forma

Početna

Kontakt-info

Na vrh

Nazad

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button

bottom of page